Privacy beleid

La Confiance NV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: 
La Confiance NV
Schaapveld 7
9200 Dendermonde
België
Tel: +32 (0) 52 22 58 22
E-mail: info@laconfiance.be
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
La Confiance NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
-E-mailadres: in geval u gebruik maakt van het contactformulier
- Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens: onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@laconfiance.be, dan verwijderen wij deze informatie.
 
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
La Confiance NV verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het verzenden van een nieuwsbrief, info- en/of reclamefolder. Hiervoor zal steeds eerst uw toestemming worden gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming
La Confiance NV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van La Confiance NV) tussen zit.
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
La Confiance NV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn loopt tot hetstopzetten van de verwerking of op vraag van de betrokkene.

Delen van persoonsgegevens met derden
La Confiance NV verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden enkel en alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen in principe nooit buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
La Confiance NV gebruikt alleen noodzakelijke, technische en functionele cookies en daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door La Confiance NV. 
U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@laconfiance.be.
La Confiance NV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit. https://www.privacycommission.be/nl/contact.
 
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
La Confiance NV neemt de bescherming van uw gegevens zeer ernstig en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@laconfiance.be.Gebruiksvoorwaarden website

Juridische kennisgeving
Toegang tot en gebruik van deze La Confiance NV-site is onderworpen aan de volgende bepalingen en voorwaarden en de Belgische wetgeving.


Auteursrechten
Copyright © La Confiance NV. Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van La Confiance NV of zijn opgenomen met toestemming van de relevante eigenaar. 
Het is toegestaan ​​door deze site te bladeren en fragmenten te reproduceren door middel van afdrukken, downloaden naar een harde schijf en door distributie aan andere mensen, maar in alle gevallen voor niet-commerciële, informatieve en persoonlijke doeleinden. Geen enkele reproductie van enig deel van de site mag worden verkocht of gedistribueerd voor commerciële doeleinden en mag ook niet worden gewijzigd of opgenomen in andere werken, publicaties of sites, hetzij in gedrukte vorm of in elektronische vorm, inclusief het publiceren op een andere site. Er wordt geen andere licentie of recht verleend.

Handelsmerken
Alle handelsmerken op deze site zijn eigendom van of worden onder licentie gebruikt door La Confiance NV.Beschikbaarheid van producten
Verwijzing naar een product of dienst op de site betekent niet dat het product of de service beschikbaar is in alle landen of dat de naam, beschrijving of specificatie van het product of de service hetzelfde zal zijn als die op de site. Specifiek advies met betrekking tot de beschikbaarheid en geschiktheid van een bepaald product of dienst moet worden gezocht bij de desbetreffende distributeur.

Inhoud
De informatie op deze site is te goeder trouw opgenomen, maar is uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden. Er mag niet op worden vertrouwd voor enig specifiek doel en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid of volledigheid. 

La Confiance NV noch haar functionarissen, werknemers of agenten zijn aansprakelijk voor enig verlies, schade of kosten die voortvloeien uit toegang tot of gebruik van deze site of enige daaraan gekoppelde site.
Alle opmerkingen, suggesties, afbeeldingen, ideeën (inclusief product- en advertentie-ideeën) en andere informatie of materialen die u aan La Confiance NV verstrekt via deze website worden en blijven de exclusieve eigendom van La Confiance NV, inclusief eventuele toekomstige rechten in verband met dergelijke inzendingen, zelfs als deze bepalingen en voorwaarden later worden gewijzigd of beëindigd.
Dit betekent dat u afstand doet van enige eigendomsrechten op dergelijke inzendingen en u erkent dat La Confiance NV het onbeperkte recht heeft om ze te gebruiken (of materialen of ideeën die hiermee vergelijkbaar zijn) in elk medium, nu en in de toekomst, zonder kennisgeving, compensatie of andere verplichting jegens u of een andere persoon. Het betekent ook dat La Confiance NV geen verplichting heeft om uw inzendingen vertrouwelijk te houden.
We behouden ons het recht voor om eventuele wijzigingen en correcties op deze site aan te brengen wanneer wij dit gepast vinden en zonder enige kennisgeving.

Beperkte kennisgevingen
Op verschillende plaatsen op de site kunt u automatisch doorklikken naar andere internetsites die relevant zijn voor een bepaald aspect van deze site. Dit betekent niet dat La Confiance NV noodzakelijkerwijs geassocieerd is met één van deze andere sites of hun eigenaren.
Hoewel La Confiance NV van mening is dat u deze andere sites van belang zou kunnen vinden, is noch La Confiance NV, noch haar functionarissen, werknemers en agenten verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze andere sites of enige informatie erin; geen daarvan is geverifieerd of goedgekeurd door La Confiance NV.
Als u op enig moment merkt dat u naar een andere site bent gegaan, kunt u terugkeren naar deze site door op de pijl "vorige" te klikken of door het domeinadres van La Confiance NV in te voeren.


La Confiance NV-domein
www.laconfiance.be

Politique de confidentialité/privacy

La Confiance SA est responsable du traitement des données personnelles, comme indiqué dans cette déclaration de confidentialité.
Coordonnées:
La Confiance SA
Schaapveld 7,
9200 Termonde
Belgique
Tel: +32 (0) 52 22 58 22
E-mail: info@laconfiance.be

Données personnelles que nous traitons   

La Confiance SA traite vos données personnelles parce que vous utilisez nos services et/ou que vous les fournissez vous-même. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des données personnelles que nous traitons: 
- Adresse e-mail: si vous utilisez le formulaire de contact 
- Données personnelles spéciales et/ou sensibles: notre site Internet et/ou service n'a pas l'intention de collecter des données sur les visiteurs de ce site âgés de moins de 16 ans, sauf autorisation de leurs parents ou tuteurs. Nous ne pouvons cependant pas vérifier si un visiteur a plus de 16 ans. Nous encourageons les parents à participer aux activités en ligne de leurs enfants afin d'empêcher que des données sur les enfants ne soient collectées sans le consentement de leurs parents. Si vous êtes convaincu que nous avons collecté des informations personnelles sur un mineur sans ce consentement, veuillez nous contacter à info@laconfiance.be, nous supprimerons ces informations.

Dans quel but et sur quelle base traitons-nous les données personnelles? 

La Confiance SA traite uniquement vos données personnelles pour l'envoi d'un bulletin d'information, d'une brochure d'information et/ou publicitaire. Votre permission sera toujours demandée en premier.

Prise de décision automatisée 

La Confiance SA ne prend pas de décisions fondées sur un traitement automatisé sur des questions pouvant avoir des conséquences (significatives) pour les personnes. Ce sont des décisions prises par des programmes ou systèmes informatiques, sans aucune personne (par exemple un employé de La Confiance SA) entre les deux.

Combien de temps conservons-nous des données personnelles? 

La Confiance SA ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. La période de conservation court jusqu'à la fin du traitement ou à la demande de la personne concernée.

Partager de données personnelles avec des tiers

La Confiance SA ne transfère des données personnelles à des tiers que lorsque cela est nécessaire à l'exécution de notre contrat avec vous ou au respect d'une obligation légale. En principe, vos données ne seront jamais traitées en dehors de l'Espace économique européen.

Cookies ou techniques similaires que nous utilisons 

La Confiance SA utilise uniquement les cookies nécessaires, techniques et fonctionnels, ainsi que des cookies analytiques qui n'enfreignent pas votre vie privée. Un cookie est un petit fichier texte qui est stocké sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone lors de votre première visite sur ce site Internet. Les cookies que nous utilisons sont nécessaires au fonctionnement technique du site et à votre facilité d'utilisation. Ils s'assurent que le site Internet fonctionne correctement et se souviennent, par exemple, de vos préférences. Nous pouvons également optimiser notre site Internet avec cela. Vous pouvez désactiver les cookies en paramétrant votre navigateur Internet afin qu'il ne stocke plus de cookies. En outre, vous pouvez également supprimer toutes les informations précédemment enregistrées par les paramètres de votre navigateur.

Afficher, modifier ou supprimer des données 

Vous avez le droit de visualiser, corriger ou supprimer vos données personnelles. En outre, vous avez le droit de retirer votre consentement au traitement des données ou de vous opposer au traitement de vos données personnelles par La Confiance SA. 
Vous avez le droit à la portabilité des données. Cela signifie que vous pouvez nous demander de vous envoyer les informations personnelles que nous vous conservons dans un fichier informatique, à vous-même ou à un autre organisation mentionné par vous. Vous pouvez envoyer une demande d’inspection, de correction, de suppression, de transfert de données ou d’annulation de votre consentement ou de votre opposition au traitement de vos données personnelles à info@laconfiance.be
La Confiance SA tient également à souligner que vous avez la possibilité de déposer une plainte auprès de l'autorité de surveillance. https://www.privacycommission.be/nl/contact.

Comment nous protégeons les données personnelles 

La Confiance SA prend très au sérieux la protection de vos données et prend toutes les mesures appropriées pour empêcher toute utilisation abusive, perte, accès non autorisé, divulgation non désirée et modification non autorisée. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas sécurisées ou qu'il existe des indices d'abus, veuillez contacter notre service clientèle ou à info@laconfiance.be.Conditions d'utilisation du site Internet

Mentions légales 

L'accès et l'utilisation de ce site La Confiance SA est soumise aux termes et conditions et la législation belge. 

Droits d'auteur 

Copyright © La Confiance SA. Tous droits réservés. Tous les droits d'auteur et autres droits de propriété intellectuelle dans tous les textes, images, sons, logiciels et autres documents présents sur ce site sont la propriété de La Confiance SA ou sont inclus avec l'autorisation du propriétaire concerné.
Il est permis de parcourir et de reproduire des fragments de ce site grâce à l'impression, le téléchargement sur un disque dur et par la distribution à d'autres personnes, mais dans tous les cas à des fins non commerciales, informatives et personnelles. Aucune reproduction de tout ou partie du site peut être vendu ou distribué aux fins commerciales et ne doit pas être modifié ou incorporé dans d'autres ouvrages, publications ou sites, soit sous forme imprimée ou électronique, y compris l'affichage sur un autre site. Aucune autre licence ou droit est accordé.

Marques de commerce

Toutes les marques de commerce de ce site sont la propriété de ou sont utilisés sous licence par La Confiance SA.

Disponibilité des produits 

Référence à tout produit ou service sur le site ne signifie pas que le produit ou le service est disponible dans tous les pays ou que le nom, la description ou la spécification du produit ou d'un service seront les mêmes que ceux sur le site. Des conseils spécifiques concernant la disponibilité et l’adéquation d'un produit ou d'un service particulier doit être recherchée auprès du distributeur concerné.  

Contenu 

Les informations sur ce site Internet sont enregistrées de bonne foi, mais uniquement à des fins d'information générale. Il ne faut pas s’y fier à quelque but spécifique et que ce soit aucune explication ou garantie n’est pas donnée en ce qui concerne l’exactitude ou la totalité.
La Confiance SA, ni ses fonctionnaires, employés ou agents ne seront tenus responsables de toute perte, dommage ou dépense découlant de l'accès ou de l'utilisation de ce site ou tout autre site lié. Tous les commentaires, suggestions, images, idées (y compris les produits et idées de publicité), et d'autres informations ou documents que vous fournissez à La Confiance SA via ce site sont et demeurent la propriété exclusive de La Confiance SA, y compris les droits futurs associés à ces envois, même si  ces termes et conditions seront modifiés ou terminés plus tard.


Cela signifie que vous renoncez à tout droit de propriété sur ses entrées et que vous reconnaissez que La Confiance SA a la droit illimité de les utiliser (ou de documents ou d’ idées similaires) sur n’importe quel support, maintenant et à l'avenir, sans préavis, rémunération ou autre obligation envers vous ou une autre personne. Cela signifie également que la Confiance SA n'a aucune obligation de garder vos envois confidentiels.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et des corrections à ce site Internet lorsque nous estimons que cela est approprié et sans préavis.

Avis limités  

À différents endroits sur le site, vous pouvez automatiquement cliquer sur d'autres sites Internet pertinents pour un aspect spécifique de ce site. Cela ne signifie pas que La Confiance SA est nécessairement associée à l'un de ces autres sites ou à leurs propriétaires.
Bien que La Confiance SA pense que vous pouvez trouver ces autres sites d’intérêt, ni La Confiance SA, ni ses fonctionnaires, employés et agents ne sont responsables de ces autres sites ou des informations qu’ils contiennent; aucun d'entre eux n'a été vérifié ou approuvé par La Confiance SA.
Si, à tout moment, vous remarquez que vous avez changé de site, vous pouvez revenir sur ce site en cliquant sur la flèche "précédente" ou en entrant l'adresse de domaine de La Confiance SA.

Domaine de La Confiance SA  

La Confiance

 

 

 

 

Privacy policy 

La Confiance NV is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.
Contact details:
La Confiance NV
Schaapveld 7
9200 Dendermonde
Belgium
Phone: +32(0)52 22 58 22
E-mail: info@laconfiance.be

Personal data we process 
La Confiance NV processes your personal data by using our services and/or by providing it to us. Below, you’ll find an overview of the personal data we process:
-E-mail address: in case you would use the contact form.
-Special and/or sensitive personal data that we process:our website and/or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years, unless they have permission from their parents or guardians. 
However, we cannot check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without permission, please contact us via info@laconfiance.be. At this request we will delete this information.
 
For what purpose and on what basis we process personal data 
La Confiance NV processes your personal data only for sending our newsletter and/or advertising leaflet, but not without asking your permission first. 

Automated decision-making
La Confiance NV does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example a member of La Confiance NV).

How long do we store personal data? 
La Confiance NV does not store your personal data for longer than strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. The retention period ends when the processing stops or at the request of the person concerned.

Sharing personal data with third parties
La Confiance NV supplies data to third parties only if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. In principle your information will never be shared outside of the European union.
 
Cookies, or similar techniques, that we use
La Confiance NV uses only technical and functional cookies, and analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we are using are necessary for the technical operation of the website and comfort of use. They ensure that the website works properly and remembers, for example, your preferences. We can also use them to optimize our website. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.
 
Viewing, modifying or deleting data 
You have the right to view, correct or delete your personal data. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by La Confiance NV and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send you the personal information we have about you. You can send a request for inspection, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for withdrawal of your consent or objection to the processing of your personal data to info@laconfiance.be. La Confiance NV also would like to point out that you have the possibility to submit a complaint to the Supervisory Authority. 
https://www.privacycommission.be/nl/contact.

How we protect personal data 
La Confiance NV takes the protection of your data very seriously and takes all appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not properly secured or that there are indications of abuse, please contact our customer service or via info@laconfiance.be.


Legal notice

Access to and use of this La Confiance NV site is subject to the following terms and conditions and the laws of Belgium.

Copyright
Copyright © La Confiance. All rights reserved. All copyright and other intellectual property rights in all text, images, sound, software and other materials on this site are owned by La Confiance NV or are included with permission of the relevant owner.
You are permitted to browse this site and to reproduce extracts by way of printing, downloading to a hard disk and by distribution to other people but, in all cases, for non-commercial, informational and personal purposes only. No reproduction of any part of the site may be sold or distributed for commercial gain nor shall it be modified or incorporated in any other work, publication or site, whether in hard copy or electronic format, including posting to any other site. No other license or right is granted.

Trade marks
All trademarks displayed on this site are either owned or used under license by La Confiance NV.

Availability of products
Reference to any product or service on the site does not mean that the product or service is available in all countries or that the name, description or specification of the product or service will be the same as the one(s) published on the site. Specific advice concerning the availability and suitability of any product or service should be sought from the distributor concerned.

Content
The information on this site has been included in good faith but is for general informational purposes only. It should not be relied on for any specific purpose and no representation or warranty is given about its accuracy or completeness. 
La Confiance NV nor her officers, employees or agents shall be liable for any loss, damage or expense arising out of any access to or use of this site or any site linked to it.
All comments, suggestions, graphics, ideas (including product and advertising ideas), and other information or materials you submit to La Confiance NV through this website will become and remain the exclusive property of La Confiance NV including any future rights associated with such submissions, even if these terms and conditions are later modified or terminated.
This means that you disclaim any proprietary rights in such submissions, and you acknowledge La Confiance NV unrestricted right to use them (or materials or ideas similar to them) in any medium, now and in the future, without notice, compensation or other obligation to you or any other person. It also means La Confiance NV has no obligation to keep your submissions confidential.
We reserve the right to make any changes and corrections to this site as and when we consider it appropriate and without notice.

Limited notices
At various points throughout the site you may be offered automatic links to other internet sites relevant to a particular aspect of this site. This does not indicate that La Confiance NV is necessarily associated with any of these other sites or their owners.
Whilst it is the intention of La Confiance NV that you may find these other sites of interest, neither La Confiance NV nor her officers, employees and agents shall have any responsibility or liability of any nature whatsoever for these other sites or any information contained in them, none of which have been verified or endorsed by La Confiance NV.
If at any time you find that you have accessed another site you may return to this site by clicking on the "backwards" arrow, or by keying in the domain address of La Confiance NV.

La Confiance NV domain
www.laconfiance.be